Drug delivery

/Drug delivery
Drug delivery 2019-02-21T10:52:32+00:00
No Name Unit Email
1 Dr. Ka Liong Tan (Leader) Pharmacology nadia@usim.edu.my
2 Dr. Khairun Nain Nor Aripin Pharmacology khairun@usim.edu.my
3 Dr. Zetty Nadia Mohd Zain Pharmacology zetty@usim.edu.my
4 Dr. Natasya Abdullah Pharmacology natasya@usim.edu.my
5 Dr. Nadia Mohd Effendy Pharmacology kaliong_tan@usim.edu.my