Unit Perpustakaan FPSK

/Unit Perpustakaan FPSK
Unit Perpustakaan FPSK 2023-09-12T14:57:18+00:00
ROZANA KAMDANI
ROZANA KAMDANISenior Librarian
Email : rozana@usim.edu.my
Phone : 06-7580473
NUR HAIZUM ALIAS
NUR HAIZUM ALIASSenior Assistant Librarian
Email : haizumalias@usim.edu.my
Phone : 06-758 0474
SITI NADZIRAH SAIBANI
SITI NADZIRAH SAIBANIAssistant Librarian
Email : nadzirahsaibani@usim.edu.my
Phone : 06-758 0474
SHARIFAH NURABIDZAH NURUL AIDA SYED SAAID
SHARIFAH NURABIDZAH NURUL AIDA SYED SAAIDAssistant Librarian
Email : shabidzah@usim.edu.my
Phone : 06-758 0474
MOHAMAD FIRDAUS MOHD SAFIE
MOHAMAD FIRDAUS MOHD SAFIEAssistant Librarian
Email : mohamadfirdaus@usim.edu.my
Phone : 06-758 0474